Mỗi doanh nghiệp cần có ít nhất
1 phim thương hiệu trong 1 năm

Tìm hiểu thêm

Video Type

We're a video production agency that helps businesses and brands to archive more with video

Service

We're a video production agency that helps businesses and brands to archive more with video

Video Marketing

 • Các kênh truyền thông, quảng bá Video
 • Video Distribution
 • Video Advertising
 • Traffic

Tìm hiểu thêm

Sản xuất video

 • Quy trình sản xuất video chuyên nghiệp
 • Storyline
 • Concept/Idea
 • Script
 • Producer
 • Shooting
 • KPI

Tìm hiểu thêm

Chiến lược video

 • Đưa ra một cách tổng thể qua đối tượng, khán giả mục tiêu tương tự và xét bối cảnh họ có thể nhìn thấy
 • Video Strategy
 • Content planing
 • Strategy planing
 • Video Branding guidline

Tìm hiểu thêm